REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEGALEZAKI.PL


I.    INFORMACJE PODSTAWOWE

1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym MEGALEZAKI.PL (zwany w dalszej części regulaminu „SKLEPEM”) prowadzony jest przez WXMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515839.Kapitał zakładowy : 410 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 831-163-32-89, REGON 101803092, adres poczty elektronicznej: sprzedaz@megalezaki.pl.
2.    Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem SKLEPU są - Klient dokonujący zakupu Towaru oraz SKLEP.
3.    Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem SKLEPU zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez SKLEP zamówienia Klienta.
4.    Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem SKLEPU jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje Unii Europejskiej.
5.    Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy SKLEPU. W przypadku niedostępności Towarów, SKLEP zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej SKLEPU przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej SKLEPU nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o braku możliwości zrealizowania zamówienia, zgodnie z pkt II.3

II.    TOWAR I CENA

1.    SKLEP zamieszcza wszelkie informacje zawierające istotne właściwości Towarów, w tym ich ceny przy opisie danego Towaru.
2.    Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3.    W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), SKLEP zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej przy opisie danego Towaru; w przypadku jednakże, gdyby SKLEP zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, SKLEP zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez SKLEP. Zwrotu dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji wraz ze zwrotem zapłaty w przypadku uiszczenia zapłaty za Towar, jak również decyzji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w z uwagi na oczekiwanie na brakujący Towar, zamiany brakującego Towaru na inny lub anulowania całości zamówienia.
4.    Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej SKLEPU podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
5.    Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
6.    SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III.    ZAWARCIE UMOWY

1.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową MEGALEZAKI.PL, telefonicznie oraz mailowo (pod adresem sprzedaz@megalezaki.pl). W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
a.    wyboru zamawianych Towarów;
b.    oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
c.    zatwierdzeniu zamówienia
d.    dokonaniu płatności za zamówienie.
2.    Przed wysłaniem zamówienia na etapie jego składania,  Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).
3.    Klient składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej MEGALEZAKI.PL, tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu”, poprzez kliknięcie na przycisk "Potwierdzam Zamówienie”.
4.    Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem SKLEPU zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez SKLEP, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
5.    Klient może anulować zamówienie, które nie zostało wysłane. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze SKLEPEM mailowo na adres sprzedaz@megalezaki.pl.

IV.    POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY

1.    Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez SKLEP, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
2.    SKLEP przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące SKLEP, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

V.    TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1.    SKLEP zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez SKLEP zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez SKLEP od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry. Wszystkie zamówienia wysyłane są do Klienta w przeciągu maksymalnie 14 dni roboczych od złożenia zamówienia.
2.    Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich (UPS, DHL, Poczta Polska) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym bądź niedokładnym adresem podanym przez Klienta

VI.    KOSZTY WYSYŁKI

1.    Koszty przesyłki Towaru zakupionego w SKLEPIE są uzależnione od wyboru sposobu dostarczenia Towaru przez Klienta oraz wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie internetowej – w zakładce ,,Wysyłki i zwroty” oraz każdorazowo wyszczególniane są podczas składania zamówienia.
2.    Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie SKLEP.
3.    W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

VII.    ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI TOWARU


Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością SKLEPU.


VIII.    ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
a.    płatność przelewem na rachunek bankowy;.
b.    płatność poprzez serwis PayU.
1.    SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
2.    SKLEP wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. SKLEP oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
3.    W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
a.    w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
b.    w przypadku płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
4.    W  przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:
WXMEDIA sp. z o.o.
ul. Milionowa 21
93-105 Łódź
nr rachunku: 95 1020 3437 0000 1802 0169 2250 (PKO BP S.A.)
W TYTULE przelewu prosimy wpisać: MEGALEZAKI - NUMER ZAMÓWIENIA, IMIĘ I NAZWISKO

IX.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w SKLEPIE i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części tylko w przypadku zakupu Towaru bez znakowania.
2.    W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w terminie wskazanym w pkt. IX.1, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres:
WXMEDIA sp. z o.o.
ul. Milionowa 21
93-105 Łódź
z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”
albo
wypełnić formularz zwrotu dostępny na stronie SKLEPU (w zakładce Wysyłki i Zwroty) i skan przesłać na e-mail: sprzedaz@megalezaki.pl
3.    Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: sprzedaz@megalezaki.pl, SKLEP prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.
4.    Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt IX.1 na wskazany powyżej adres lub e-mail.
5.    W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt IX.2 - zwrócić Towar na adres wskazany poniżej:
WXMEDIA sp. z o.o.
ul. Milionowa 21
93-105 Łódź
z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” oraz podać numer zamówienia, imię i nazwisko
6.    Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt IX.5 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
7.    W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
8.    SKLEP zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru i otrzymania nieużywanego (wraz z oryginalnymi metkami) Towaru z powrotem zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za Towar. SKLEP dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
9.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. SKLEP zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
10.    Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do BOK SKLEPU e-mailowo na adres: sprzedaz@megalezaki.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres:

WXMEDIA sp. z o.o.
ul. Milionowa 21
93-105 Łódź
z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” oraz podać numer zamówienia, imię i nazwisko

11.    Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest:
a.    rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b.    rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c.    rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa;
d.    Towar został oznakowany wg zamówienia klienta.

X.    REKLAMACJE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI.

1.    SKLEP jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
2.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3.    Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
a.    Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b.    Towar nie ma właściwości, o których istnieniu SKLEP zapewniał;
c.    Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
d.    SKLEP ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.
e.    Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
2.    Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje w e-mailem na adres: sprzedaz@megalezaki.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres:

WXMEDIA sp. z o.o.
ul. Milionowa 21
93-105 Łódź
z dopiskiem „Dział Reklamacji”

3.    Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku SKLEP może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez SKLEP albo SKLEP nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
4.    Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
5.    Klient zamiast zaproponowanego przez SKLEP usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SKLEP.
6.    SKLEP może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
7.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez SKLEP reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta.
8.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do SKLEPU na podany poniżej adres wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru SKLEP zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient musi skorzystać z dostępnego na stronie internetowej formularza reklamacji i przesłać skan wypełnionego formularza na adres sprzedaz@megalezaki.pl, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru. Oryginał formularza należy dołączyć do odsyłanego Towaru.


WXMEDIA sp. z o.o.
ul. Milionowa 21
93-105 Łódź
z dopiskiem „Dział Reklamacji”
 
XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej SKLEPU znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.    Towary prezentowane na stronie internetowej SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3.    SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie MEGALEZAKI.PL. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4.    Wszelkie spory pomiędzy Klientem a SKLEPEM będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu Klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18.04.2017r.


Jak zamówić leżaki?